Sbírka pro BALTAZAR v pátek 7. prosince 2018

SBÍRKA ŠATSTVA
FS ČCE ve ZNOJMĚ pro OBCHOD CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ZNOJMO BALTAZAR

Máte doma zachovalé oblečení, které už nenosíte a nevíte co s ním?
Darujte je potřebným a podpořte svým činem čtrnáct pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Kdy? Kde? Jak?

Pátek 7. prosince 2018 od 8:00-19:00 hod.

na faře Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo - vchod z Bezručovy ulice.
Věci přineste, prosíme, zabalené v pytlích nebo v krabicích.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT?
VŠE ČISTÉ, NEPOŠKOZENÉ:

Informace o osobních údajích FS ČCE ve Znojmě

Ochrana osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě, IČO: 456 69 180, se sídlem Rudoleckého 15, 669 02 Znojmo (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Duben 2017

VELIKONOCE
Duben 2017

„Jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.“ Lk 24, 4

Březen 2017

Březen 2017
5. března je první postní neděle
„Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 

Neděle Masopustní

ÚNOR 2017
Neděle Masopustní – ESTOMIHI

Proměnění na hoře Lukáš 9, 28b - 36
„Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 
A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 

VÁNOCE

VÁNOCE

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Izajáš 9, 5

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ve Znojmě

farářka: Marta Sedláčková

mobil: 603 87 96 81

Rudoleckého 928/15, 669 02 Znojmo

Bankovní spojení: 1580406369/0800

GPS koordináty: 48°51'13"N, 16°3'21"E

e-mail: znojmo@evangnet.cz

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY, KDO ČTETE TYTO STRÁNKY, ZVEME NEJEN NA
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

BOHOSLUŽBY

neděle 8:00 BOHOSLUŽBY ve Vrbovci 2. a 4. neděli v měsíci

10:00 BOHOSLUŽBY ve Znojmě

Každou první neděli v měsíci se u nás ve Znojmě vysluhuje sv. Večeře Páně. A každou druhou neděli v měsíci se vysluhuje sv. Večeře Páně ve Vrbovci.

čtvrtek 17:15 Biblická hodina ve Znojmě - společně pročítáme evangelium podle Marka.

Syndikovat obsah