Evangelické hudební nešpory

Srdečně zveme na Evangelické hudební nešpory,
které se budou konat ve Svatováclavské kapli ve Znojme

NEDĚLE 19. KVĚTNA V 16 HOD.
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ VÍTĚZSLAV NOVÁK

a

NEDĚLE 23. ČERVNA V 16 HOD.
KAROLÍNA (HOUSLE) A JAKUB (VIOLA) KOCNOVI

Biblické slovo farářka Marta Sedláčková

Služby

Farářka nabízí
- návštěvy a bohoslužby v domácím prostředí
- rozhovory
- přípravu ke křtu
- předsvatební přípravu a svatební shromáždění
- pohřební rozloučení

Kontaktujte ji na e-mailu marta.sedlackova(zavináč)centrum.cz nebo tel. 603879681

Informace o osobních údajích FS ČCE ve Znojmě

Ochrana osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Znojmě, IČO: 456 69 180, se sídlem Rudoleckého 15, 669 02 Znojmo (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Duben 2017

VELIKONOCE
Duben 2017

„Jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.“ Lk 24, 4

Březen 2017

Březen 2017
5. března je první postní neděle
„Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 

Neděle Masopustní

ÚNOR 2017
Neděle Masopustní – ESTOMIHI

Proměnění na hoře Lukáš 9, 28b - 36
„Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 
A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. 

VÁNOCE

VÁNOCE

„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Izajáš 9, 5

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ ve Znojmě

farářka: Marta Sedláčková

mobil: 603 87 96 81

Rudoleckého 928/15, 669 02 Znojmo

Bankovní spojení: 1580406369/0800

IČO: 45669180

GPS koordináty: 48°51'13"N, 16°3'21"E

e-mail: znojmo@evangnet.cz

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY, KDO ČTETE TYTO STRÁNKY, ZVEME NEJEN NA
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

BOHOSLUŽBY

Neděle
8:00 BOHOSLUŽBY ve Vrbovci 2. a 4. neděli v měsíci (s vděčností se scházíme v katolickém kostele).
10:00 BOHOSLUŽBY ve Znojmě - pro děti je během bohoslužeb nedělní škola.

Sv. večeře Páně je vysluhována každou první neděli v měsíci a každou druhou neděli v měsíci ve Vrbovci.

Bohoslužby pro děti i dospělé každou 3.neděli v měsíci (vyjímky existují - prázdniny apod. - sledujte náš facebook).

Čtvrtek 17:15 Biblická hodina ve Znojmě - zamýšlíme se společně nad Apoštolským vyznáním ("krédem")

Syndikovat obsah